PUBLISHED

Powder MAGAZINE DECEMBER 2020
Powder MAGAZINE DECEMBER 2020
SKIING MAGAZINE AUGUST 2020
SKI & SNOWBOARD MAGAZINE MAY 2020
SKI MAGAZINE OCTOBER 2019
SKI MAGAZINE OCTOBER 2019
Powder MAGAZINE MAY 2019
OUTSIDE BUYERS GUIDE NOVEMBER 2018
BRAVOSKI MAGAZINE APRIL 2018